ACCIONISTES

Els seus accionistes són l'Excm. Ajuntament de Sagunt amb el 51% i Aigües de València, S.A. amb un 49% del capital social. La Societat té la consideració d'associada al Grup Global Omnium, la societat dominant de la qual és Aigües de València, S.A., amb domicili social siti a València. Esta societat, formula comptes anuals consolidades. Les comptes anuals consolidades de l'exercici 2015 del dit Grup van ser formulades pels seus Administradors en la reunió del Consell d'Administració celebrada el 29 de març de 2016 i aprovades per la seua Junta General d'Accionistes el 7 de juny de 2016. El Grup Global Omnium es troba integrat en un altre grup superior la matriu del qual és Foment Urbà de Castelló, S.A., societat que posseïx indirectament un 97,85% d'Aigües de València, S.A. i al març de 2016 formularà comptes anuals consolidades en les que inclouran les Societats que formen el Grup Global Omnium.