Castellano Valencià English

FUNCIONS

Empresa Mixta Aigües de Sagunt, S.A. (d'ara en avant, la Societat) va ser constituïda el dia 28 de maig de 2009, per a un període de duració de 25 anys, iniciant la seua activitat en el mateix exercici. El seu domicili social es troba en Camí Reial núm. 65 de Sagunt (València) . Té per objecte social la gestió dels servicis municipals, titularitat de l'Excm. Ajuntament de Sagunt, que conformen el denominat "ciclo integral de l'agua" i consistirà en el subministrament d'aigua, abastiment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, control i vigilància dels abocaments realitzats a la xarxes de clavegueram i domini públic hidràulic, i depuració d'aigües residuals que siguen de competència del dit Ajuntament.