Castellano Valencià English

RETRIBUCIONS

La Societat no té Gerència, al ser realitzades les labors que a la mateixa correspondrien des d'altres empreses del Grup Aigües de València.

Durant els exercicis 2016 i 2015 la Societat no ha abonat als membres del seu Consell d'Administració cap retribució per cap concepte.

En relació amb l'article 229 de la Llei de Societats de Capital, els administradors han comunicat que no tenen situacions de conflicte amb l'interés de la Societat.

No hi ha bestretes, crèdits ni compromisos per pensions o assegurances de vida concedits als membres del seu Consell d'Administració.